Powrót Aktualności

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

źródło: Urząd Miasta Płocka
2024-04-02r.

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. Poz. 571) i § 27 uchwały nr 981/LVII/2023 Rady – Miasta Płocka z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

ogłasza się nabór kandydatów

na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu Miasta Płocka.

ZASADY NABORU:

 1. Kandydatami na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert mogą być osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznym podpisem formularz prosimy dostarczyć:

 • mailem w formie zeskanowanego pliku na adres centrum.wspolpracy@plock.eu

 • pocztą lub osobiście (w godzinach pracy urzędu) do Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu Urzędu Miasta Płocka, przy ul. Synagogalnej 4.

  UWAGA: Nabór prowadzony jest w formie ciągłej. Akceptujemy podpisy złożone za pomocą profilu zaufanego oraz podpisu elektronicznego.

Informacje dodatkowe:

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2024 i 2025.

 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 3. Baza prowadzona jest przez Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  i Wolontariatu Urzędu Miasta Płocka.

 4. Na etapie kompletowania składów poszczególnych komisji konkursowych pod uwagę będą brane kryteria dotyczące transparentności i braku powiązań osobowych, tj. w skład komisji konkursowych będą wchodzić osoby zgłoszone w ramach niniejszego postępowania
  z wyłączeniem:

 • osób reprezentujących organizacje pozarządowe, czy też podmioty biorące udział w danym konkursie (art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

 • osób pozostających w takim stosunku prawnym lub faktycznym z biorącymi udział
  w procedurze konkursowej, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności osoby podczas opiniowania ofert (art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie).

Załącznik (formularz zgłoszeniowy)

Drukuj
  • Numer alarmowy- 112
  • Pogotowie ratunkowe- 999
  • Policja- 998
  • Straż Miejska- 986
  • Pogotowie Ciepłownicze- 993
  • Pogotowie Energetyczne- 991
  • Pogotowie Gazowe- 992
  • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne- 994
  • Pogotowie drogowe- 954, 24 268-02-22
  • Pogotowie elektryczne- 24 264-03-08
  • Pogotowie hydrauliczne- 24 264-55-94
  • Pogotowie opiekuńcze- 24 262-36-85
  • Pogotowie weterynaryjne- 24 262-40-72,   262-39-92
  • Rejonowe Płockie WOPR- 24 262-92-28
 • Kurs średni z dnia 2024-04-17

  • USD
   4,3341
   +0,23
  • USD
   4,3341
   +0,23
  • USD
   4,3341
   +0,23
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • GBP
   5,3443
   -0,38
  • GBP
   5,3443
   -0,38
  • GBP
   5,3443
   -0,38

  * portal plocman nie ponosi odpowiedzialności za aktualność umieszczonych danych umieszczonych danych
Nove  Kino  Przedwiośnie  zaprasza

 • repertuar
 • aktualności
rezerwacja

Kalendarz imprez

Pon Wt Śr Czw Pi Sob Nie